lib/cookie_jar.ex

defmodule CookieJar do
 alias CookieJar.Cookie

 @moduledoc """
 CookieJar is here to store your cookie
 """

 @doc """
 Create a new cookie jar

 ## Examples

   CookieJar.start_link
   # or
   CookieJar.new
 """
 @spec start_link(keyword) :: GenServer.on_start()
 def start_link(opts \\ []), do: CookieJar.Server.start_link(opts)

 @doc """
 See what's in the cookie jar, the individual cookies

 ## Examples

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{}
   iex> CookieJar.put(jar, {"name", "john doe"})
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{"name" => "john doe"}
 """
 @spec peek(GenServer.server()) :: map
 def peek(jar) do
  GenServer.call(jar, :peek)
 end

 @doc """
 See what's in the cookie jar, the individual cookies available to a URI
 """
 @spec peek(GenServer.server(), String.t()) :: map
 def peek(jar, uri_str) do
  GenServer.call(jar, {:peek, URI.parse(uri_str)})
 end

 @doc """
 Get the cookies in Cookie format

 ## Examples

   CookieJar.to_string(jar)
   # or
   CookieJar.label(jar)

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.to_string(jar)
   ""
   iex> CookieJar.put(jar, {"a", 1})
   iex> CookieJar.put(jar, {"b", 2})
   iex> CookieJar.to_string(jar)
   "a=1; b=2"
 """
 @spec to_string(GenServer.server()) :: String.t()
 def to_string(jar) do
  GenServer.call(jar, :to_string)
 end

 @doc """
 Get the cookies in Cookie format for the given URI
 """
 @spec to_string(GenServer.server(), String.t()) :: String.t()
 def to_string(jar, uri_str) do
  GenServer.call(jar, {:to_string, URI.parse(uri_str)})
 end

 @doc """
 Put cookie into a cookie jar

 ## Examples

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{}
   iex> CookieJar.put(jar, {"a", 1})
   iex> CookieJar.put(jar, {"b", 2})
   iex> CookieJar.to_string(jar)
   "a=1; b=2"
 """
 @spec put(GenServer.server(), Cookie.t() | {term, term}) :: :ok
 def put(jar, cookie) do
  GenServer.cast(jar, {:put, cookie})
 end

 @doc """
 Put *new* cookie into a cookie jar

 ## Examples

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{}
   iex> CookieJar.put(jar, {"a", 1})
   iex> CookieJar.put_new(jar, {"a", 3})
   iex> CookieJar.to_string(jar)
   "a=1"
 """
 @spec put_new(GenServer.server(), Cookie.t() | {term, term}) :: :ok
 def put_new(jar, cookie) do
  GenServer.cast(jar, {:put_new, cookie})
 end

 @doc """
 Pour cookies into a cookie jar

 ## Examples

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{}
   iex> CookieJar.pour(jar, %{"a" => 1, "b" => 2})
   iex> CookieJar.peek(jar)
   %{"a" => 1, "b" => 2}
 """
 @spec pour(GenServer.server(), list | map) :: :ok
 def pour(jar, cookies) do
  GenServer.cast(jar, {:pour, cookies})
 end

 @doc """
 Pour cookies into a cookie jar, using cookie strings and a uri string
 """
 @spec pour(GenServer.server(), list, String.t()) :: :ok
 def pour(jar, cookie_strs, uri_str) do
  uri = URI.parse(uri_str)

  cookies =
   cookie_strs
   |> Enum.map(&Cookie.parse(&1, uri))
   |> Enum.reject(&is_nil/1)

  GenServer.cast(jar, {:pour, cookies})
 end

 @doc """
 Destroy a cookie jar

 ## Examples

   CookieJar.stop(jar)
   # or
   CookieJar.smash(jar)

   iex> {:ok, jar} = CookieJar.new
   iex> CookieJar.stop(jar)
   iex> Process.alive?(jar)
   false
 """
 @spec stop(GenServer.server()) :: :ok
 def stop(jar) do
  GenServer.stop(jar)
 end

 defdelegate new(opts \\ []), to: __MODULE__, as: :start_link
 defdelegate label(jar), to: __MODULE__, as: :to_string
 defdelegate label(jar, uri_str), to: __MODULE__, as: :to_string
 defdelegate smash(jar), to: __MODULE__, as: :stop
end