lib/types/exec_payload.ex

defmodule Kadena.Types.ExecPayload do
 @moduledoc """
 `ExecPayload` struct definition.
 """

 alias Kadena.Types.{EnvData, PactCode}

 @behaviour Kadena.Types.Spec

 @type data :: EnvData.t() | nil
 @type code :: PactCode.t()
 @type value :: data() | code()
 @type validation :: {:ok, value()} | {:error, Keyword.t()}
 @type t :: %__MODULE__{
     data: data(),
     code: code()
    }

 defstruct [:data, :code]

 @impl true
 def new(args) do
  data = Keyword.get(args, :data)
  code = Keyword.get(args, :code)

  with {:ok, data} <- validate_data(data),
     {:ok, code} <- validate_code(code) do
   %__MODULE__{data: data, code: code}
  end
 end

 @spec validate_data(data :: map()) :: validation()
 defp validate_data(nil), do: {:ok, nil}
 defp validate_data(%EnvData{} = data), do: {:ok, data}

 defp validate_data(data) do
  case EnvData.new(data) do
   %EnvData{} = data -> {:ok, data}
   _error -> {:error, [data: :invalid]}
  end
 end

 @spec validate_code(code :: String.t()) :: validation()
 defp validate_code(code) do
  case PactCode.new(code) do
   %PactCode{} = code -> {:ok, code}
   _error -> {:error, [code: :invalid]}
  end
 end
end