README.md

# pinyin_util

[![Build Status](https://travis-ci.org/dev800/pinyin_util.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/dev800/pinyin_util.svg?branch=master)
[![Inline docs](http://inch-ci.org/github/dev800/pinyin_util.svg?branch=master)](http://inch-ci.org/github/dev800/pinyin_util)

中文汉字转拼音
>Inspired by [chinese_pinyin](https://github.com/flyerhzm/chinese_pinyin).

## Installation

1. Add pinyin to your list of dependencies in `mix.exs`:
```elixir
def deps do
 [{:pinyin_util, "~> 0.1.0"}]
end
```

2. Ensure pinyin is started before your application:
```elixir
def application do
 [applications: [:pinyin_util]]
end
```

## Usage
```bash
iex> PinyinUtil.from_string("龡龢龣龤龥癩")
"chui he jue xie yu la"
iex> PinyinUtil.from_string("龡龢龣龤龥癩", tone: true)
"chùi hé júe xíe yù là"
iex> PinyinUtil.from_string("龡龢龣龤龥癩", splitter: "-")
"chui-he-jue-xie-yu-la"
iex> PinyinUtil.from_string("龡龢龣龤龥癩", [], &String.first/1)
"c"
```

## benchmark
```
mix bench
```
OS X

2.7 GHz Intel Core i5
8 GB 1867 MHz DDR3
```bash
Settings:
 duration:   1.0 s

BasicBench
 [14:01:23] 1/1: hello pinyin

Finished in 4.11 seconds

BasicBench
 hello pinyin   500000  6.73 µs/op
```